Splošni pogoji najema vozila

 1. NAJETO VOZILO SMEJO VOZITI:
  • osebe stare več kot 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj 3 leta (oz. po veljavnih
  pogojih zavarovalnice);
  • osebe pooblaščene s to pogodbo.
 2. NAJETO VOZILO NE SME BITI UPORABLJENO, OZIROMA VOŽENO:
  • za plačilni prevoz potnikov in blaga;
  • za udeležbo na avtomobilskih tekmovanjih in testiranjih vozil;
  • za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta;
  • za nadaljnji podnajem tretjim osebam;
  • če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih zdravil;
  • če vozilo ni v voznem stanju ali je preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom;
  • s hitrostjo, večjo od zakonsko dovoljene;
  • v nezakonite namene (npr. carinski prekrški);
  • za prevoz lahko vnetljivih, ali drugače nevarnih snovi.
  Za kršenje odredb in pogojev te pogodbe se najemnik obvezuje, da bo najemodajalcu povrnil škodo, ki
  bi s tem nastala, višino škode pa bo določil najemodajalec na osnovi dejansko nastalih stroškov škode.
 3. IZDAJA IN VRAČILO NAJETEGA VOZILA
  Vozilo je v vsakem času neodtujljiva last najemodajalca, najemnik ga sprejme v brezhibnem stanju z zakonsko
  predpisano opremo in potrebnimi dokumenti, kar potrdi tudi s podpisom. Najemnik se obvezuje, da bo vrnil vozilo v takem stanju v kakršnem ga je sprejel. Najemnik se obvezuje, da bo najeto vozilo vrnil v kraj in na dan ob določenem času, kot je določeno v pogodbi.
 4. NAJEM
  Najkrajši najem je 24 ur. V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas se prvih 59 minut ne obračuna. Po
  prekoračitvi tega pa se vsaka dodatna ura obračuna v višini dnevnega najema po ceni za neomejene kilometre.
  Če želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora zaprositi najemodajalca za soglasje in to najmanj
  24 ur pred iztekom pogodbe. Podaljšanje se lahko izvrši pri najemodajalcu. Oseba, ki prevzame vozilo in podaljša
  pogodbo je seznanjena, da je lahko polno osebno odgovorna za plačilo najemnine skupaj z osebo ali organizacijo,
  v imenu katere prevzema vozilo.
 5. OKVARE
  V primeru okvare se najemnik obvezuje, da bo obvestil najemodajalca, ki mu bo na osnovi informacij dal
  nadaljnja navodila. Vozilo je mogoče popraviti samo v pooblaščenih servisih, morebitne zamenjane dele pa
  je treba predložiti z originalnim računom servisa. Najemodajalec ni v nobenem primeru odgovoren za morebitne okvare na vozilu, ki nastanejo zaradi nestrokovnega upravljanja ali zaradi neznanja. Morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca in te pogodbe, bo v celoti poravnal najemnik.
 6. GORIVO
  Vozilo se vrne z enako količino goriva kot ob prevzemu.
 7. ZAVAROVANJE
  Z uporabo vozila po odredbah in pogojih pogodbe je najemnik zavarovan pred avtomobilsko odgovornostjo za škodo proti tretjim osebam. V primeru škode, izgube (kraje) vozila ali delov vozila, prav v primeru požara, je najemnik v celoti odgovoren za najeto vozilo. Ta odgovornost pa se lahko zmanjša do vrednosti odbitne franšize po veljavnem ceniku, z odkupom zavarovanja vozila po veljavnem ceniku. Tudi če najemnik odkupi zavarovanje pa to ne pokriva poškodb notranjosti vozila (poškodbe, ki nastanejo v notranjosti vozila in niso posledica prometne nesreče, najemnik plača v celoti), avtomobilskih pnevmatik, kolesnih obročev, pokrovov
  kolesnih obročev ter poškodb na podvozju vozila. Najemnik ter uporabnik vozila sta dolžna ob vsaki prometni
  nezgodi oz. poškodovanju vozila nemudoma obvestiti lastnika, policijo in ravnati skladno s splošnimi pogoji
  zavarovalne police, s katerim je vozilo, ki ga uporablja zavarovano. Zavarovalna polica in splošni pogoji so
  najemniku predani ob prevzemu vozila. Kršitev teh obveznosti pomeni materialno odgovornost najemnika
  ter uporabnika vozila.
  Vozilo je zavarovano samo za čas veljavnosti najemne pogodbe. Po poteku veljavnosti najemne pogodbe
 • razen če je pogodba podaljšana – lastnik ni odgovoren za prometne nezgode, ki bi jih imel najemnik in
  le-te veljajo kot najemnikove osebne zadeve. Ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost za škodo
  na najetem vozilu, je najemnik odgovoren za:
  • škodo povzročeno na vozilu, ki jo je pod vplivom alkohola ali mamil povzročil on ali od njega
  pooblaščeni voznik;
  • škodo povzročeno namerno ali iz grobe malomarnosti (npr. zdrs s ceste zaradi neprilagojene
  hitrosti razmeram na cesti);
  • če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
  • najemnik je v celoti odgovoren, če je pobegnil s kraja nezgode;
  • najemnik je prav tako neomejeno odgovoren za vso škodo, ki je nastala, če je vozil najeto vozilo
  nepooblaščen voznik, če je vozil v prepovedane namene, če je naloženi tovor poškodoval vozilo ali
  če je voznik vozil nestrokovno.
 1. IZGUBA LASTNINE
  Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo pusti v najetem vozilu
  ali poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se s podpisom te pogodbe izrecno odreče vsaki zahtevi,
  ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.
  8.1. Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanje prometnih
  predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja zakona.
  8.2. Za vožnjo najetega vozila izven območja republike Slovenije mora najemnik dobiti pismeno soglasje
  najemodajalca. Kadar najeto vozilo ostaja v tujini preko noči, je najemnik dolžan le-to parkirati v hotelski
  ali drugi varovani garaži.
  8.3. Najemnik ne sme pustit vozila nezaklenjenega.
  8.4. Podpisani na tej pogodbi se strinjam, da najemodajalec:
  • uporabi osebne podatke za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz
  pogodbenega razmerja;
  • hrani te podatke 10 let.
  8.5. Pristojnost sodišča za reševanje sporov se določa glede na domicil najemodajalca vozila.