Perovo 26, 1241, Kamnik
+386 051 655 998
info@moja-asistenca.si

Splošni pogoji

info@moja-asistenca.si

Splošni pogoji za najem vozila

 1. POTREBNI DOKUMENTI IN PLAČILA

Stranka mora imeti ob prevzemu s seboj veljaven OSEBNI DOKUMENT, VOZNIŠKO DOVOLJENJE in KREDITNO KARTICO. Pravne osebe lahko vozilo prevzamejo po PLAČANEM PREDRAČUNU, predložiti pa morajo tudi NAROČILNICO s specifikacijo »najem vozila« in navedenim obdobjem najema. Z naročilnico so kriti morebitni dodatni stroški, ki bi lahko nastali poleg osnovne najemnine plačane po predračunu. Brez izpolnjenih navedenih pogojev najem ni možen.

 1. NAJETO VOZILO SMEJO VOZITI
 • osebe stare nad 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj dve leti
 • oseba, ki je kot voznik ali dodatni voznik vpisana v najemni pogodbi
 1. DOLŽINA NAJEMA

Minimalna dolžina najema je 1 dan (24h). V kolikor najemnik zamudi več kot 60 minut, se mu obračuna dodatni dan najema. V kolikor želi najemnik podaljšati najem mora o tem obvestiti poslovalnico najmanj 24 ur pred potekom najemne pogodbe.

 1. DOSTAVA PREVZEM IN VRAČILO VOZILA

Dostava prevzem in vračilo vozila je vsak delavnik od 8 do 19 ih. V kolikor želite dostavo, prevzem ali vračilo vozila izven delovnega časa je to možno proti plačilu po veljavnem ceniku. V primeru, da vozilo vrnete izven delovnega časa, brez predhodnega dogovora in doplačila in pri tem agent ni prisoten, ste za stanje najetega vozila v celoti odgovorni do trenutka, ko nastopi uradni odpiralni čas poslovne enote. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel ter v dogovorjenem času in kraju.

 1. ZAVAROVANJE

Ob najemu vozila so vključena naslednja zavarovanja:

 • obvezno zavarovanje
 • kasko zavarovanje

Najemnik finančno odgovarja v primeru škodnega dogodka pod temi pogoji le v primeru, da ne more dokazati krivde tretje osebe in da je škoda na vozilu prijavljena policiji. Najemnik pa je dolžan podati pismeno izjavo o prometni nezgodi oz. škodnemu dogodku. Finančna odgovornost najemnika v primeru kraje, velja pod zgornjimi pogoji le v primeru, da je kraja prijavljena policiji in da najemnik poda pisno izjavo o kraji vozila – v nasprotnem primeru je odgovornost do vozila celotna nabavna vrednost novega vozila.

 1. PLAČILNI POGOJI, ZAMUDE, JAMSTVO, STROŠKI

Najemnik se obvezuje, da bo plačal obračunani znesek takoj ob vrnitvi vozila (fizična oseba) oz. v dogovorjenem roku (pravna oseba). V primeru, da najemnik tega ne stori, s tem izgubi morebitni popust, ki bi ga sicer imel, prištejejo pa se še zakonsko veljavne zamudne obresti. Iz plačil izterjanih po dogovorjenem roku se najprej poravnajo morebitni stroški izterjave in zamudne obresti, šele nato pa neplačane najemnine.

Najemnik jamči najemodajalcu, da ne bo utrpel nobene škode in nobenega sodnega postopka glede teh pravic in obveznosti in se zavezuje, da bo najemodajalcu povrnil vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz teh naslovov morebiti nastali.

Najemnik mora najemodajalcu povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge izdatke, ki so povezani z najemom, z zavarovanjem izvajanja določil oziroma z nadzorom nad tem in pristojbine, ki jih je ugotovil najemodajalec. Tako najemodajalec po teh določilih in pogojih ni dolžan plačati nikakršnih stroškov.

 1. VOŽNJA V TUJINI

Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan parkirati v hotelski ali drugi varovani garažni hiši.

 1. TEHNIČNE TEŽAVE

V primeru tehničnih težav je pomembno, da se takoj obvesti poslovalnico v kateri ste vozilo najeli. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, najemodajalec stroškov ne prizna.

 1. PROMETNA NEZGODA

V kolikor ste bili z vozilom udeleženi v prometni nezgodi je potrebno obvestiti policijo in si priskrbeti policijski zapisnik. Ob vračilu vozila je potrebno izpolniti izjavo o prometni nezgodi oziroma tehničnem problemu vozila. V primeru, da najemnik ob nezgodi ne priskrbi policijskega zapisnika, je dolžan sam kriti vse nastale stroške za popravila vozila.

 1. VZDRŽEVANJE

Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za vozilo in redno preverjal stanje olja v motorju in avtomatskem menjalniku (v kolikor se ta v najetem vozilu nahaja), hladilne tekočine, zavorne tekočine ter zračnega tlaka v zračnicah.

 

 1. GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik prevzame vozilo s polnim rezervoarjem goriva in tako tudi vrne. V nasprotnem primeru sme najemodajalec zaračunati poleg manjkajočega goriva tudi stroške polnjenja rezervoarja po veljavnem ceniku.

 1. IZGUBA LASTNINE

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem vozilu ali na njem, v servisnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se s izrecno odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

 1. IZGUBA KLJUČEV, DOKUMENTOV ALI REGISTERSKIH TABLIC

Za izgubo zgoraj omenjenih predmetov je potrebno takoj obvestiti poslovalnico kjer ste vozilo najeli. Za izgubljene predmete se vam zaračuna stroške po veljavnem ceniku.

 1. KRŠITEV CESTNOPROMETNIH PREDPISOV S STRANI NAJEMNIKA VOZILA

Vse prekrške in posledice le teh nosi stranka, ki je vozilo najela. V kolikor policija zahteva podatke o kršitelju, smo jih le te zakonsko dolžni posredovati.

 1. NAJETO VOZILO NE SME BITI UPORABLJENO OZIROMA VOŽENO
 • za prevoz lahko vnetljivih ali nevarnih snovi
 • za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta
 • za udeležbo na avtomobilskih tekmovanjih in testiranjih vozil
 • v nezakonite namene (npr. carinski prekrški)
 • za nadaljnji podnajem tretji osebi
 • nad dovoljeno hitrostjo
 • če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih zdravil
 • za plačilni prevoz potnikov in blaga;

Za spore, ki bi nastali v zvezi s temi določili je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

tel.: 051 655 998